Integrity_Exit

Integritás a politikában és a közszférában

Átláthatósággal a lobbikrácia ellen

A demokrácia hitelességének egyik fokmérője, hogy a döntéshozókat mennyiben befolyásolják a közjóról szóló, mindenki számára hozzáférhető viták és a választási kampányok során tett saját ígéreteik, és mennyiben a színfalak mögött zajló tanácskozások, erős érdekek gyakran komoly gazdasági hatalommal rendelkező képviselőivel. Az Európai Unióban, az uniós intézmények és a tagállami kormányok és törvényhozások szintjén is sok fontos, a társadalom, a környezet, az egészségünk és a fogyasztók érdekében álló döntés elhalasztása vagy elmaradása mögött áll ellenérdekelt gazdasági szereplők lobbitevékenysége.

Az megoldhatatlan, hogy egy politikus csak olyan emberekkel beszélgessen a közügyekről, akiknek semmilyen magánérdekük nem fűződik az eldöntendő kérdések egyik lehetséges kimeneteléhez sem. Sokat lehet tenni viszont azért, hogy a nyilvánosság értesüljön minden olyan megbeszélésről, ami a politikusok és a döntéseiket befolyásolni igyekvő szereplők között történik.

Vannak eszközök, amelyek arra szolgálnak, hogy maguk a lobbisták tegyék átláthatóvá a saját tevékenységüket. Az Európai Parlament és a Bizottság 2011 nyarán megállapodott abban, hogy „átláthatósági nyilvántartást” hoznak létre minden olyan lobbistáról, legyen az szervezet vagy magánszemély, akinek a célja az Európai Unió politikájának befolyásolása. A Parlament és a Bizottság közötti erről szóló megállapodást 2014 szeptemberében felülvizsgálták, a megállapodás hatályos szövege itt olvasható magyarul: eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014Q0919(01)&from=en, maga a nyilvántartás pedig itt található: http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do.

A nyilvántartásban regisztrálóktól elvárják, hogy a saját adataikon kívül adják meg azt is, hogy milyen jogalkotási lépést akarnak befolyásolni, mit szeretnének elérni, kinél lobbiznak, ha más megbízásából járnak el, ki a megbízójuk, és milyen költségvetésből végzik a lobbitevékenységet. A regisztráció azonban teljesen önkéntes. Járnak ugyan bizonyos kedvezmények a regisztrált lobbistáknak: például könnyebben jutnak parlamenti belépőhöz, ezek azonban jelentéktelenek. Lényegében regisztráció nélkül is épp úgy lehet lobbizni, mint regisztrációval.

A lobbitevékenység átláthatóságáért küzdő civilszervezetek nem elégedettek ezzel az önkéntes nyilvántartási rendszerrel. A több mint kétszáz európai civilszervezet közreműködésével létrehozott ALTER-EU szövetség néhány napja publikált tanulmánya szerint vannak nagyon fontos professzionális lobbiszervezetek, lobbizással foglalkozó nagy nemzetközi tanácsadócégek, amelyek egyáltalán nem regisztrálnak, mások regisztrálnak ugyan, de elhallgatják, hogy kinek a megbízásából dolgoznak, és vannak, akik a valóságosnál jóval szerényebb adatokat közölnek az uniós intézményeknél tevékenykedő lobbistáik számáról vagy a lobbitevékenységre fordított költségvetésükről.

A témával foglalkozó civilekhez hasonlóan az Európai Parlament is régóta szorgalmazza a jelenleginél sokkal szigorúbb regisztrációs szabályok bevezetését. A jogszabályalkotás kezdeményezésének joga azonban az Európai Bizottságnál van. Jean-Claude Juncker, a Bizottság közelmúltban hivatalba lépett új elnöke többször is ígéretet tett a kötelező regisztráció bevezetésére (Lásd például: http://lobbyfacts.eu/news/29-08-2014/alter-eu-welcomes-junckers-commitment-mandatory-lobby-register-and-proactive). A Bizottság 2015-ös munkatervéből kitűnően ezt egy új intézményközi megállapodással tervezik megvalósítani. Nem világos azonban, hogy egy, az Unió politikai intézményei között megszülető intézményközi megállapodás miért lenne kötelező erejű a lobbistákra nézve, emiatt a megoldás javasolt módja éles bírálatokat váltott ki. A Parlament 2008-ban, 2011-ben és 2014-ben is azt kérte a Bizottságtól, hogy minden szereplőre kötelező jogszabálytervezetet terjesszen elő a kötelező regisztráció megvalósítására (a 2014-es parlamenti határozat itt olvasható: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0376), és ugyanezt javasolta Emily O’Reilly európai ombudsman is: http://www.ombudsman.europa.eu/en/press/release.faces/en/58376/html.bookmark.

A regisztráció kötelezővé tételén kívül fontos probléma, hogy a jelenlegi önkéntes regisztráció is csak a Bizottságnál és a Parlamentnél tevékenykedő lobbistákra vonatkozik, noha a Tanácsnál és a tagállamok állandó képviseleteinél is sokan ügyködnek a tervezett jogalkotási lépések befolyásolásán.

Természetesen a lobbizás átláthatóságának kérdését meg lehet fogni a másik oldalról: a politikusok, választott tisztségviselők és köztisztviselők oldaláról is. Jelenleg azonban nincsenek kötelező szabályok a lobbistákkal való érintkezés dokumentálására, noha tizenötezer lobbista dolgozik az európai vezetők befolyásolásán Brüsszelben, és az elmúlt években voltak is jelentős botrányok, amik ráirányították a figyelmet a problémára. (A 2011-es „cash for amendments” botrányról, amelynek során a Sunday Times tényfeltáró újságírói lobbistának álcázva magukat arra vettek rá négy európai parlamenti képviselőt, hogy pénzért benyújtsák a kezükbe nyomott módosító indítványokat, itt olvashat: http://blog.brusselssunshine.eu/2011/03/cash-for-amendments-scandal-just-tip-of.html)

Az előző ciklusban csupán néhány képviselő publikálta a honlapján, hogy mikor, kivel találkozott, aki valamilyen európai szintű döntést kívánt befolyásolni, és milyen témáról szót a találkozó (büszke vagyok rá, hogy a Transparency International EU Integrity System Report-jának a témáról szóló fejezete két jelenlegi zöld frakciótársamat, Sven Giegold-ot és Reinhard Bütikofer-t említi jó példaként).

A Transparency International azonban a legutóbbi európai parlamenti választás alkalmával arra kérte az újonnan meg választott képviselőket, hogy nyilatkozzanak, hogy hajlandók-e minden olyan jogalkotási javaslathoz, aminek a parlamentben jelentéstevői (rappoteur-jei) lesznek, „jogalkotási lábnyomot” készíteni. A TI felhívását a mai napig majdnem 500 képviselő aláírta. (A TI „Anti-Corruption Pledge” más elemeket is tartalmazott, ez az egy azonban konkrét és számon kérhető. A pledge és az aláírók névsora itt olvasható: http://anticorruptionpledge.eu/?p=1#list.)

A jogalkotási lábnyom tulajdonképpen a lobbistákkal való érintkezés dokumentálásának egy alesete: egy-egy jogalkotási dokumentum mellékleteként kell elkészíteni, és minden olyan esetet dokumentálni kell benne, amikor az adott képviselő olyan szervezet képviselőjével vagy magánszeméllyel lépett érintkezésbe, akinek valamilyen érdeke fűződik az adott dokumentumhoz, és a képviselővel az adott jogalkotási lépés befolyásolásának szándékával lépett kapcsolatba. A TI még dolgozik a pontos módszertanon, amelynek megfelelően kéri majd az aláíróktól a vállalásuk teljesítését. Addig is azonban, amíg ez elkészül, részben a TI korábban megjelent állásfoglalásai (http://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/legislative_footprint.pdf), részben a saját megfontolásaink alapján, itt ezen, a honlapon, az „Átlátható lobbitevékenység, jogalkotási lábnyom” cím alatt megkezdem a találkozóim dokumentálását az alábbi elvek szerint:

  • Dokumentálom az érintettekkel való kommunikációt minden olyan jogalkotási javaslattal vagy más dossziéval kapcsolatban, aminek rapporteur-je vagy shadow rapporteur-je (jelentéstevője vagy árnyék-jelentéstevője) vagyok, illetve – amennyiben releváns (a relevancia eseti megítélése alapján) – más ügyekkel kapcsolatban is.
  • Ebből a szempontból „érintett” minden szereplő – magánszemély, gazdasági vagy bármilyen más szervezet – akinek, amelynek valamilyen érdeke fűződik az adott ügyhöz, vagy megkeres az üggyel kapcsolatban a befolyásolás szándékával. (De nem tekintem ilyennek például, ha egy, az adott ügyben magánérdekkel/csoportérdekkel nem érintett szakértő véleményét kérem valamilyen kérdésről.)
  • A nyilvános dokumentálást 2015. februárjától kezdem, hogy minden érintett, aki megkeres, előre tudhassa, hogy az eszmecserénk tényéről és tárgyáról be fogok számolni a nyilvánosságnak. Visszamenőlegesen a releváns nyilvános eseményeket regisztrálom.

 

Source of the picture: i2r.com

This post is also available in: angol