A Te jogaid az Európai Unióban

Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)

Az OLAF kivizsgálja az EU költségvetését károsító csalásokat, valamint az uniós intézményekben előforduló korrupciós cselekményeket és súlyos kötelezettségszegéseket, továbbá csalás elleni politikát dolgoz ki az Európai Bizottság számára. Az OLAF-nál bármelyik uniós állampolgár bejelentést tehet, amennyiben uniós közpénzeket – akár az EU bevételét vagy kiadását, akár az uniós intézmények tulajdonában lévő eszközöket – kedvezőtlenül érintő csalás vagy más súlyos szabálytalanság gyanúja merül fel; vagy az uniós intézmények tagjainak vagy munkatársainak valamelyike súlyos kötelességszegést követett el.

Az OLAF-hoz történő bejelentést honlapomon keresztül is megteheti.

Az Európai Ombudsman:

Az Európai Ombudsman egy független és pártatlan szerv az uniós közigazgatás elszámoltatására. Az Ombudsman az uniós intézményeknél, szerveknél, hivataloknál és ügynökségeknél előforduló hivatali visszásságokról szóló panaszokat vizsgálja ki. Az Ombudsman megbízatásán csak az Európai Unió Bírósága esik kívül, amennyiben igazságszolgáltatási hatáskörében jár el. Az Ombudsman hivatali visszásságot állapíthat meg, ha egy intézmény nem tartja tiszteletben az alapvető jogokat, jogi szabályokat vagy elveket, illetve a megfelelő ügyintézés elveit. Ebbe beletartoznak például az adminisztratív szabálytalanságok, a méltánytalanság, a hátrányos megkülönböztetés, a hatalommal való visszaélés, a válaszadás elmulasztása, a tájékoztatás megtagadása, valamint a szükségtelen késedelem. Panasszal élhet az EU minden polgára vagy lakosa, illetve az EU területén bejegyzett székhellyel rendelkező vállalkozás, szövetség vagy más szerv. A hivatali visszásságnak nem kell személyesen érintenie Önt ahhoz, hogy joga legyen panaszt tenni. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy az Európai Ombudsman csak az uniós közigazgatással kapcsolatos panaszokkal foglalkozhat, a nemzeti, regionális vagy helyi közigazgatást érintő panaszokkal nem, még akkor sem, ha a panaszok uniós ügyekre vonatkoznak.

Mikor és hogyan lehet panaszt tenni?

A panasz benyújtásának a következő feltételei vannak:

  • a panaszt az annak alapjául szolgáló tények tudomására jutásától számított két éven belül kell benyújtani;
  • a panasztétel előtt fel kell venni a kapcsolatot az érintett uniós intézménnyel az ügy esetleges rendezése érdekében;
  • a panaszt írásban kell benyújtani; akár az Európai Ombudsman honlapján elérhető online panasznyomtatványon keresztül is.

A panasznyomtatványt be lehet nyújtani elektronikus úton, vagy kinyomtatott formában el lehet küldeni postai úton. A nyomtatványt az Európai Ombudsman hivatala kérésre nyomtatott formában is rendelkezésre bocsátja. A panaszt az EU 23 hivatalos nyelve közül bármelyiken be lehet nyújtani.

(Bővebb információ és panasz benyújtása: http://www.ombudsman.europa.eu/hu/home.faces )

 Az Ombudsmanok Európai Hálózata

Az EU területén működő nemzeti és regionális ombudsmanoknak létfontosságú szerepe van abban, hogy a polgárok és lakosok élhessenek az uniós jog szerint őket megillető jogokkal. Az ombudsmanok a tagállamok nemzeti, regionális és helyi állami hatóságai ellen tett panaszokkal foglalkoznak. Az Európai Ombudsmannal és az Európai Parlament Petíciós Bizottságával együtt ők alkotják az Ombudsmanok Európai Hálózatát. A hálózatba beletartoznak az EU-tagállamok, az uniós tagjelölt országok és néhány más európai ország nemzeti és regionális ombudsmanja, illetve hasonló szervei.

A hálózaton belül változó, hogy az adott ombudsman milyen ügyekben járhat el, de alapesetben a következők tartoznak ide: jogok megsértése, az emberi és alapjogokat is beleértve; más jogellenes magatartás, beleértve az általános jogelvek tiszteletben tartásának elmulasztását; a megfelelő ügyintézés elvének megfelelő intézkedés elmulasztása. Az Európai Ombudsman honlapján elérhető az Ombudsmanok Európai Hálózatának nyilatkozata, amely világosan bemutatja, hogy a hálózat tagjai milyen szolgáltatásokat kínálnak az uniós jog hatályába tartozó ügyekben panaszt tevőknek; ugyanitt arról is tájékozódhat, hogy hogyan lehet panaszt benyújtani a hálózathoz tartozó egyes ombudsmanoknál.

Az Európai Parlament Petíciós Bizottsága

Az Európai Parlament a Petíciós Bizottsága révén foglalkozik az EU tevékenységi területéhez tartozó ügyekről szóló petíciókkal. A petíciók kérdések rendkívül széles körét fogják át, a környezetvédelmi aggályoktól kezdve a megkülönböztetésen át a késedelmekig. A Parlament a petíciókon keresztül felhívhatja a figyelmet az európai polgárok jogainak a tagállamok, helyi hatóságok vagy más közintézmények általi megsértésére.

Az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság felelős annak biztosításáért, hogy a tagállamok tiszteletben tartsák az uniós jogot. E feladatának ellátása kapcsán a Bizottságot nem hivatalosan a „Szerződések őrének” is nevezik. A Bizottságnál akkor tehet panaszt, ha úgy véli, hogy egy tagállam megsérti az uniós jogot.

Az Európai Adatvédelmi Biztos

Az Európai Adatvédelmi Biztos (EDPS) a személyes adatok és a magánélet védelmére, valamint az uniós intézmények és szervek helyes gyakorlatának támogatására létrehozott független felügyeleti hatóság. Feladatának ellátása során figyelemmel kíséri a személyes adatok feldolgozását az uniós közigazgatásban, tanácsot ad a magánélet tiszteletben tartását érintő politikákkal és jogszabályokkal kapcsolatban, továbbá együttműködik a hasonló hatóságokkal uniós szinten, a tagállamokban és ezeken kívül. Az Európai Adatvédelmi Biztosnál panaszt tehetnek az EU személyzetének tagjai, valamint mindazok, akik úgy érzik, hogy egy európai intézmény vagy szerv helytelenül kezelte személyes adataikat. Amennyiben a panasz elfogadhatónak minősül, az Európai Adatvédelmi Biztos általában vizsgálatot végez. A vizsgálat eredményeit közlik a panaszossal, és elfogadják a szükséges intézkedéseket.